بازدید مدیر موزه کارتون تبریز از خانه کارتون استامبول و کار با هنرجویان با موضوع محیط زیست/فروردین 1396