در نشست به مناسبت هفتم آوریل 

 جیتتو کواستانا از اندونزی بهترین کارتونیست سال جهان و علیرضا پاکدل از مشهد بهترین کارتونیست ایران انتخاب گردید