مطلع شدیم مادربزرگ خانم یوسفی مدیر انجمن کارتونیستها و موزه کاریکاتور تبریز به رحمت ایزدی پیوسته اند

از سوی سایت و کانال تبریز کارتون تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر مسئلت می نمائیم