از او هستیم و به سویش باز می گردیم

 از سوی انجمن کارتونیستهای تبریز درگذشت دکتر محمد پور مدیر کل فرهیخته و دلسوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را تسلیت گفته

برای بازماندگان صبر مسئلت می کنیم