ما این هفته بعد از مسابقه بهره وری بین المللی و درگیر شدن با مسابقه داخلی اعتیاد به جشنواره بین المللی شهروندی می رسیم. در هر سه مورد انجمن و سایر همکاران دور و نزدیک فداکارانه در برگزاری این مسابقات کوشیدند. به همه آنها درود میفرستم و به همه هنرمندانی که تغییرات شش ماهه اخیر موزه و انجمن و سایت را مشاهده کردند و از تمام شهرها و کشورها ما را بیشتر مورد حمایت قرار دادند.من از همکارانم هادی صدقی-میترا آزادی-- لیلا علایی- سعیده عزیز خواه-نعیمه نیکو رای-  سمیه علی اصغری-هانیه پورنقی- ساینا شهد پرور-شهرام نوبخت- محمد مغفوریون- لیدا افسری- لیلا پیرمحمدی-محمد رضا نوفر- سینا بابا اوغلی- خانم ساسکیا و آقای فرناندو- گروندیزل و ایوایلو-راضیه تیز قدم و زهرا سلیمانی و مهندس برادران و خانم فردوس و همکاران اداره فرهنگ و ارشاد وهمه همکاران سازمان فرهنگی و هنری شهرداری که در برگزاری مسابقه شهروندی مرا مورد حمایت قرار دادند قدردانی می کنم.

رحیم بقال اصغری- تبریز