آقای سلمان طاهری هنرمند کارتونیست کشورمان در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان

عزادار هستند.انجمن کارتونیستهای تبریز و فکو ایران برای ایشان وخانواده محترمشان از درگاه الهی صبر و

سعه صدر آرزو مند است و برای آنمرحوم، علو درجات از ذرگاه الهی خواستار است.