کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان برگزار میکند:

شب طنز شهروندی

شیکر شیکن

28-30 شهریور 1393

اصفهان،میدان لاله،تالار هنر

ساعت:20:30

 

کلیک کنید