به مناسبت هفته نکو داشت تبریز از تلاشهای استاد رحیم بقال اصغری تقدیر و از سوی شهرداری تبریز نشان تبریز به ایشان اهدا گردید