احمد طوغان کارتونیست برجسته مصری که در سال 1926 متولد شده بود در گذشت.

News image

بیشتر