از معضلات هنر کارتون -بخش دوم

برگزار کنندگان

به صورت طبیعی برگزار کنندگان مسابقات کارتون در جهان از صاحبان صنایع و یا دولت هستند که برای منافع وسیاستهای خود از هنر کارتون استفاده میکنند من البته از این امر استقبال میکنم که با پول آنها هنر خود را توسعه دهیم ولی مشکل از آنجایی آغاز میشود که برگزار کنندگان در کار برگزاری اعم از تدوین شرایط مسابقات ،رنگ پوستر و داوری دخالت میکنند. باید دبیر  یک مسابقه محلی، از بهترین های شهر خود باشد که دارای سوابق کافی باشد تا بتواند جشنواره با کیفیتی برگزار کند چه برسد به یک جشنواره کشوری... و فاجعه آنجاست که این گونه افراد خارج از هنر در یک مسابقه بین المللی هم دخالت می کنند. در بین صدها جشنواره ای که هر سال برپا می شوند نصف این جشنواره ها فقط دوره اول خود را برگزار میکنند و به جهت همین دلایل ساده به گل می نشینند. کمتر جشنواره ای به رقم 5 میرسد و حتی در کشور خود ما این جشنواره تبریز است که فقط به رقم 12 رسیده است با این اوصاف خیل جوانانی هستند که برای رتبه بین المللی در هر جشنواره بی پایه و سست بنیادی شرکت میکنند و این جشنوراه هایی مثل ملانصرالدین ترکیه و باکو- کینوکه و اولنس بلژیک، آیدین دوغان ترکیه پورتو در پرتغال، دوسالانه تهران- بهره وری - تبریز در ایران  و ساتیرکون لهستان و چندین جشنواره انگشت شمار خوب حرفه ای ها را به خود جلب میکند چون دست اندرکارانش از هنرمندان اصیلی هستند که در کیفیت مسابقات تاثیر مستقیم دارد...