مسابقه بین المللی طنز گرافیکی خنده زشت 1393

موضوع:امنیت عمومی                                       

مهلت ارسال آثار:6مهر 1393                                 

نمایشگاه:5 آبان 1393                                         

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید