برندگان مسابقه بین المللی طنز دیکتاتوری پول/ رومانی 1397