برندگان از  ایران 

جایزه طلا 

یلدا هاشمی نژاد

جایزه نقره 

جلال پیرمرزآبادی

اسماعیل بابایی

جایزه برنز

رحیم بقال اصغری باغمیشه

ژاله یوسفی نژاد

جایزه ویژه :

رحیم بقال اصغری باغمیشه

اسماعیل بابایی

حمید صوفی

محمد حبیبی

جواد عبدالحسینی