جایزه او ل

Pavel CONSTANTIN -Romania

جایزه دوم :

 Sherif ARAFA -UAE

جایزه سوم:

Frederick FONTAINE -Canada

لوح تقدیر

Alireza Karim MOGHADDAM-Iran

Goutsol OLEG -Belarus

Liviu STANILA-Romania