جایزه اول : Omar Zevallos -Peru

جایزه دوم :RAED Khalil -Syria

جایزه سوم : Nanjunda Swamy YS-India

جوایز ویژه

Durga Prasad- India

Ashok Boga- India

Tuniki Bhoopathi - India