جایزه اول  Liviu Stanila/ ROMANIA

 

جایزه دوم - Zbigniew Kolaczek/ POLAND

 

جایزه سوم  - Salar Eshratkhah/ IRAN