آیین گشایش

سه شنبه ۵ شهریور ساعت

۲۰:۳۰ادامه نمایشگاه: تا ۱۸ شهریورماه

۱۳۹۸خیابان استانداری، گذر سعدی، گالری سعدی

ساعت بازدید: ۸ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹
خانه کاریکاتور اصفهان