نمایشگاه نقاشی بین المللی یمن در ترکیه ، 2019 افتتاح شد