7 دسامبر لغایت 27 در گالری E96 شهر اسلو در نروژ

موضوع: قدرت لبخند