برای دیدن گالری ایشان مراجعه فرمایید به این آدرس:

http://www.cwn-news.com/galleries/sara-vala-niya/irantabriz