در هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز یکی از گروههای انجمن کارتونیستهای تبریز -چهره چیلر- با کاریکاتورهایشان مردم را قلمی میکنند. برای این گروه موفق آرزوی موفقیت بیشتر می کنیم.