انجمن کارتونیستهای تبریز: هشت سال پس از فوت سمیح بالچی اوغلو از بنیانگذاران انجمن کارتونیستهای ترکیه در محل خروجی یره باتان-مرکز قبلی انجمن- نمایشگاهی از آثار پرتره این هنرمند که از چهره دوستان کارتونیستش قلمی کرده به نمایش در خواهد آمد. این نمایشگاه دیروز افتتاح شده است