بیست و هفتمین شماره ماهنامه طنز  و کاریکاتور اصفهان نیم روز منتشر شد.