شماره‌ی شهریورماه ماهنامه‌ی اصفهان نیمروز منتشر شد.