محمد رضا اکبری کارتونیست توانمند کشورمان درگذشت.

سایت تبریز کارتونز درگذشت آن هنرمند توانمند  را تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر آرزومند است