جایزه اول: Seyran Caferly- Azerbaijan
جایزه دوم : Bahram Arjmandia- Iran

جایزه سوم : Doru Axinte- Romania