نمایشگاه انفرادی کاریکاتور چهره آقای عطا رسول زاده 

عضو انجمن کارتونیستهای تبریز 

دهم تا پانزدهم آذرماه 97

تبریز - مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز - سینما ناجی