نمایشگاه کارتون های Igor Pashchenko با عنوان ”Fish Time”/روسیه 1398

افتتاح : 5 مرداد ماه 98