نمایشگاه کارتون "Mitya Knonov"/روسیه 1401

افتتاحیه :شنبه 19 شهریور ماه 1401