ایستگاه انجمن کارتونیستهای تبریز در راهپیمایی روز جهانی قدس/ با قدردانی از آقایان داوود پناهی/ احد شهنامی/ عاطفه یاریان/ الناز تیز قدم