از کلیه اعضای رسمی برای این نشست دعوت به عمل می آید

ساعت 11 تا 12

برنامه  نشست: بررسی تاریخ کارتون آذربایجان