آقای حسین عبدالهی از اعضای موفق انجمن کارتونیستهای تبریز سری دوم برنامه های خود را در شبکه سهند به همراه دختر بامزه و سر و زباندار خود کیمیا عبدالهی اجرا می کند. برای این هنرمندان خوبمان آرزوی بهروزی داریم