هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن کارتونیستهای تبریز آخرین جمعه فروردین ماه ساعت 11 صبح در محل موزه کارتونیستهای تبریز برگزار میشود و نزدیک 80 عضو مورد تایید هیئت مدیره  حق رای در این انتخابات خواهند داشت.