مطلع شدیم پدر گرامی همکارمان و عضو محترم انجمن کارتونیستهای تبریز ،خانم سولماز کاووسی دار فانی را وداع گفته اند از سوی سایت و انجمن کارتونیستهای تبریز به این هنرمند محترم تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر مسئلت می کنیم.