مراسم اولین سالگرد درگذشت احمدرضا دالوند (کارتونیست، طراح گرافیک و نقاش)

با سخنرانی سیروس علینژاد، پارسوا باشی، هادی حیدری و آرش تنهایی در «خانه وارطان» برگزار شد.