لیست منتخبین ایرانی 29مین هنرهای طنز بین المللی دانشگاه آلکالا/اسپانیا 1401

موضوع:«کودکان بدون لبخند. جنگ، گرسنگی، کودک استثمار و کار کودکان: دوران کودکی ویران شد»

لیست منتخبین ایرانی:

Dinimanesh Farzan Farzan Children without smile Irán
Eshratkhah Salar Pinocchio Irán
Fazli Lida Sin título Irán
Hamidi Motlagh Reza Working children Irán
Jalali Nokandeh Bahman Mohammad Meysam Children and war Irán
Mohammad Saleh Razm Hosseini Abou Kourosh Sin título Irán
Naderi Ayat Nadery Child’s wish Irán
Sohrabi Ahmad Reza Children and war Irán
Takjoo Javad Jay Draw a smile for me Irán
Varesi Keyvan  Children without smile: war Irán