نشست  عمومی آبانماه اعضای انجمن کارتونیستهای تبریز فردا از ساعت 14 تا 15 در محل موزه کارتونیستهای تبریز برگزار خواهد شد ضمنا از کاندیداهای بازرسی دعوت می شود تا عصر فردا فرم مربوطه را دریافت و تکمیل فرمایند.

برای داوطلبین هیچونه شرطی جز عضویت انجمن معین نگردیده است .