آلبوم کاریکاتور چهره  ”Guillermo Mordillo”منتشر شد / ترکیه 1398